กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศิริลักษณ์ คงแก้ว
ครูผู้ช่วย