กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิริลักษณ์ คงแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2