กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจินตนา สนทะมิโน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

Mr.Ernest lewis munene