กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพรรณรุจี ด้วงเกตุ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางบุษกร ศรีพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2