กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวนิตย์ จิตต์สำรวย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสงบ บุญกอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1