กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสงบ บุญกอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1