กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมจิตร จันทา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวโสรยา ชูสุวรรณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1