กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0993633461
อีเมล์ : yaikhwai_K@hotmail.co.th

นางนัฎฐพร บุญกอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0899633939

นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0833936398

นางสาวชารินี เต็งมีศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2