กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนัฎฐพร บุญกอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุกัญญา รัตนอุบล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1