กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางนัฎฐพร บุญกอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชารินี เต็งมีศรี
ครูผู้ช่วย