กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิไลวรรณ อิสลาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุรชัย นุ่นเหลือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2