คณะผู้บริหาร

ดร.สันติกร รักสองหมื่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา