ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย คงทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนตระพังพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ม.ค.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย คงทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตระพังพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย คงทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายเจน แป้นแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยสถานศึกษาการรักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ก.ย.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธน อ่อนชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พ.ค.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงศ์ เพชรจู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ม.ค.2552
ชื่อ-นามสกุล : นาววีระ เพชรทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ก.พ.2554
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ รักษ์ศรีทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ส.ค.2554
ชื่อ-นามสกุล : นางนัฎฐพร บุญกอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ต.ค.2558
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สันติกร รักสองหมื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ต.ค.2558
ชื่อ-นามสกุล : นายณัศท์ธศักดิ์ ภาญาดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :