หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.16 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยะฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 493.68 KB
Adobe Acrobat Document คุรุสภา_หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.63 KB