ข้อมูลติดต่อ


โรงเรียนตระพังพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓/๔ หมู่ที่  ๖ ถนน เขาชุมทอง-กุมแป   ตำบลควนพัง 
อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๓๐
โทรศัพท์  ๐๗๕-๔๖๖๗๘๘    โทรสาร  ๐๗๕-๔๖๖๗๘๘