ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มวิชาการ
พรบ.การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.49 KB 36
>คู่มือการใช้ระบบ-ปพ.3 50
>แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 42
หลักสูตรโรงเรียนตระพังพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 36
กลุ่มงบประมาณ
ประกาศโรการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนตระพังพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.24 KB 7
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.28 KB 8
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.51 KB 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-รายเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.13 KB 7
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.43 KB 37
กลุ่มบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.23 KB 9
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.76 KB 3
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.2 KB 3
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 449.74 KB 38
ข้อบังคับคุรุสภาจรรยาบรรณวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.46 KB 38
กลุ่มบริหารทั่วไป
>บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน 36
พรบ.คุ้มครองเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.26 KB 36
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.05 MB 113
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 165.5 KB 48655
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 48742
ระเบียบ นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.1 KB 48325
แบบฟอร์มดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 48377
แบบฟอร์มการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.6 KB 48523
อื่นๆ
>คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 38
โครงสร้างการบริหารงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 42
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.09 KB 37
คำสั่งโครงสร้างปฏิบัติงานตามภารกิจ2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 691.69 KB 116
คำสั่งโครงสร้างการปฏิบัติงาน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 256.73 KB 43480