คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน -ฉบับสี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.12 KB
ระเบียบโรงเรียน2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.16 KB
ระเบียบกำหนดหน้าที่ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.58 KB
คำสั่งแต่งตั้งบุคคลตามสายงาน ปี2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.36 KB
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารโรงเรียน ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.26 KB
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.73 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.1 KB
คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.38 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.84 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.05 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.03 KB