วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ภายในปี ๒๕๖๒โรงเรียนตระพังพิทยาคม จะเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขนาดเล็ก ที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับแนวหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒”

อัตลักษณ์ของโรงเรีย
 นักเรียนมีวิถีแห่งความพอเพียง
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“โรงเรียนมัธยมดีใกล้บ้าน”ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพประจำตำบลควนพัง
 
ปรัชญาการศึกษาโรงเรียน
          “สร้างตน  สร้างคน สร้างงาน ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ”